Žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky na audit kybernetickej bezpečnosti

Všetky požadované údaje o informačných systémoch a sieťach sú iba informatívne (počty). Ich poskytnutie nepredstavuje žiadne bezpečnostné riziko pre organizáciu a nie je preto pre účely vypracovania cenovej pounky potrebné vopred uzatvárať zmluvu o zachovaní dôvernosti.

Údaje pre vypracovanie cenovej ponuky vychádzajú z požiadaviek Prílohy č. 3 k Vyhláške 436/2019 Z. z. a bez ich poskytnutia nie je možné vypracovať cenovú ponuku.

Poskytnuté údaje musia byť úplné a správne.

Spracovateľom údajov bude spoločnosť iseco s.r.o., sídlom Bodíky 705, 930 31 Bodíky, zapísaná v Informatívnom zozname audítorov NBÚ. Spracovateľ má platný zápis v RPVS aj ZHS. Cenovú ponuku bude v zmysle §1 ods. 6 a ods. 7 pís. a) Vyhlášky 436/2019 Z. z. posudzovať certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti s číslom certifikátu 0055/20/21/AKB/153/O-012.

Tento formulár neslúži ako žiadosť o vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti v zmysle §1 ods. 7 pís. a) Vyhlášky 436/2019 Z. z.. Žiadosť o vykonanie auditu môže byť žiadateľom podaná, až po akceptácií cenovej ponuky.

Odosielam
Vaša žiadosť bola odoslaná. Budeme Vás kontaktovať.